KW 07 – 14. Februar 2019

14. Febru­ar 2019 | Bau­ge­su­che

Bau­herr: Bol­li­ger Rudolf, Nütziweid 219, 5046 Schmie­drued-Wal­de
Bau­ob­jekt: Erstel­len Wasch­platz mit Ölab­schei­der, Ver­grös­se­rung Mist­plat­te
Bau­platz: Nütziweid 219, Par­zel­le 40