KW 09 – 28. Februar 2019

28. Febru­ar 2019 | Bau­ge­su­che

Bau­herr: Fit­ness Da Sil­va GmbH, Ober­dorf 4B, 5040 Schöft­land
Bau­ob­jekt: Umnut­zung Woh­nung in Fit­ness-Stu­dio, Gebäu­de Nr. 376
Bau­platz: Ober­dorf 4B, Par­zel­le 2168