KW 29 – 18. Juli 2019

18. Juli 2019 | Bau­ge­su­che

Bau­herr: Loos­li Han­su­e­li, Engel­gas­se 9, 4813 Uerk­heim
Bau­ob­jekt: Ersatz Ölhei­zung durch Wär­me­pum­pe / Ersatz Balkonbrüstung durch Metall­ge­län­der
Bau­platz: Engel­gas­se 9, Par­zel­le 824

Bau­herr: Pad­rutt Immo­bi­li­en AG, Zopf­weg 6, 5036 Ober­ent­fel­den
Bau­ob­jekt: Neu­er Maschen­draht­zaun
Bau­platz: Schorütistrasse 4, Par­zel­le 981