KW 37 – 12. September 2019

12. Sep­tem­ber 2019 | Bau­ge­su­che

Bau­herr: Acker­mann Georg und Eri­ka, Batt­hof 47, 5044 Schloss­rued
Bau­ob­jekt: Neu­bau Remi­se mit Lauf­stall
Bau­platz: Batt­hof, Par­zel­le 766