KW22 – 31. Mai 2018

30. Mai 2018 | Bau­be­wil­li­gun­gen

Bau­herr: Kon­sor­ti­um Bol­l­acker­weg, Aar­au
Bau­ob­jekt: Neu­bau Mehr­fa­mi­li­en­haus, Bol­l­acker­weg

Bau­herr: MEI-KI IMMO AG, Büron
Bau­ob­jekt: Neu­bau fünf Ter­ras­sen­häu­ser sowie den Abbruch der Gebäu­de Nrn. 33, 258 und 718, Ober Bifang­weg 9a-d, Alpen­blick­weg 3